結論

幸晤英明侯主任,
而今又是自由人。
獄中日記從今止,
深謝侯公再造恩。

 

Kết luận

Hạnh ngộ anh minh Hầu Chủ nhiệm,
Nhi kim hựu thị tự do nhân;
Ngục trung nhật ký tòng kim chỉ,
Thâm tạ Hầu công tái tạo ân.

 

Dịch nghĩa

May mắn gặp được Chủ nhiệm họ Hầu sáng suốt,
Mà nay ta lại là người tự do;
Nhật ký trong tù chấm dứt từ đây,
Cảm tạ khôn xiết công ơn tái tạo của ông Hầu.


Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sáng suốt, nhờ ơn Hầu chủ nhiệm,
Tự do trở lại với mình rồi;
Ngục trung nhật ký từ đây dứt,
Tái tạo ơn sâu, cảm tạ người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.38
Trả lời
Ảnh đại diện

Sử dụng sai chữ

Dạ theo thiển ý của con, con cũng có tham khảo ảnh chụp trang viết gốc của Bác, thì chữ “ngộ” trong câu 1 phải là chữ 遇 chứ không phải là chữ 晤 như trong bài ạ.

43.75
Trả lời