174.06
164 bài thơ
Tạo ngày 15/06/2014 08:55 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/06/2014 08:57 bởi hongha83
Tuyển tập những bài thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh, bao gồm cả tập thơ Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù).

 

Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù) - 獄中日記

 1. Vô đề (I)
  6
 2. Khai quyển
  6
 3. Tại Túc Vinh nhai bị khấu lưu
  2
 4. Nhập Tĩnh Tây huyện ngục
  2
 5. Thế lộ nan
  5
 6. Tảo
  4
 7. Ngọ
  2
 8. Vấn thoại
  3
 9. Ngọ hậu
  3
 10. Vãn
  4
 11. Tù lương
  3
 12. Nạn hữu xuy địch
  9
 13. Cước áp
  3
 14. Học dịch kỳ
  3
 15. Vọng nguyệt
  11
 16. Phân thuỷ
  2
 17. Trung thu
  2
 18. Đổ
  2
 19. Đổ phạm
  2
 20. Nạn hữu Mạc mỗ
  2
 21. Nạn hữu nguyên chủ nhiệm L
  2
 22. Song thập nhật giải vãng Thiên Bảo
  1
 23. Tẩu lộ
  6
 24. Mộ
  11
 25. Dạ túc Long Tuyền
  2
 26. Điền Đông
  3
 27. Sơ đáo Thiên Bảo ngục
  7
 28. Nạn hữu chi thê thám giam
  4
 29. Các báo: Hoan nghênh Uy-ki Đại hội
  2
 30. Tự miễn
  4
 31. Dã cảnh
  4
 32. Chúc than
  2
 33. Quả Đức ngục
  2
 34. Long An Lưu Sở trưởng
  1
 35. Tảo giải
  4
 36. Đồng Chính (thập nhất nguyệt nhị nhật)
  2
 37. Nạn hữu đích chỉ bị
  4
 38. Dạ lãnh
  4
 39. Bang
  3
 40. Lạc liễu nhất chích nha
  1
 41. Long An - Đồng Chính
  2
 42. Nhai thượng
  2
 43. Lộ thượng
  8
 44. Trưng binh gia quyến
  3
 45. Giải trào
  2
 46. Vãng Nam Ninh
  3
 47. Cảnh binh đảm trư đồng hành
  2
 48. Điệt lạc
  2
 49. Bán lộ đáp thuyền phó Ung
  3
 50. Nam Ninh ngục
  2
 51. Nạp muộn
  2
 52. Thính kê minh
  5
 53. Nhất cá đổ phạm “ngạnh” liễu
  3
 54. Hựu nhất cá
  1
 55. Cấm yên (Chỉ yên đích)
  2
 56. Dạ bán văn khốc phu
  1
 57. Hoàng hôn
  2
 58. Công kim
  1
 59. Thuỵ bất trước
  5
 60. Ức hữu
  2
 61. Thế nạn hữu mẫn tả báo cáo
  1
 62. Lại sang
  1
 63. Văn thung mễ thanh
  5
 64. Song thập nhất
  1
 65. Cảnh báo (Thập nhất nguyệt thập nhị nhật)
  3
 66. Chiết tự
  1
 67. Lữ quán
  1
 68. Tảo tình
  3
 69. Việt hữu tao động (Ung báo, Xích đạo tấn 14-11)
  2
 70. Anh phóng Hoa đoàn
  2
 71. Giải vãng Vũ Minh
  1
 72. Bào Hương cẩu nhục
  3
 73. Trúc lộ phu
  1
 74. Ngục đinh thiết ngã chi sĩ-đích
  1
 75. Công lý bi
  1
 76. Tân Dương ngục trung hài
  2
 77. Ký Nê Lỗ
  1
 78. Đăng quang phí
  1
 79. Ngục trung sinh hoạt
  1
 80. Quách tiên sinh
  1
 81. Mạc ban trưởng
  1
 82. Thiên Giang ngục
  2
 83. Tháp hoả xa vãng Lai Tân
  1
 84. Tha tưởng đào
  1
 85. Lai Tân
  3
 86. Đáo Liễu Châu
  1
 87. Cửu bất đệ giải
  1
 88. Dạ bán
  2
 89. Đáo trưởng quan bộ
  1
 90. Tứ cá nguyệt liễu
  1
 91. Bệnh trọng
  4
 92. Đáo Quế Lâm
  2
 93. Nhập lung tiền
  1
 94. ?!
  1
 95. ?
  1
 96. Đáo Đệ tứ chiến khu Chính trị bộ
  1
 97. Chính trị bộ cấm bế thất
  2
 98. Mông ưu đãi
  1
 99. Triêu cảnh
  2
 100. Thanh minh
  2
 101. Vãn cảnh
  3
 102. Ngũ khoa trưởng, Hoàng khoa viên
  1
 103. Hạn chế
  2
 104. Dương Đào bệnh trọng
  2
 105. Bất miên dạ
  2
 106. Cửu vũ
  3
 107. Tích quang âm
  2
 108. Độc Tưởng công huấn từ
  3
 109. Lương Hoa Thịnh tướng quân thăng nhậm phó tư lệnh
  1
 110. Tặng tiểu hầu (Hải)
  1
 111. Thu cảm
  1
 112. Nhân đỗ ngã
  1
 113. Trần khoa viên lai thám
  1
 114. Hầu chủ nhiệm ân tặng nhất bộ thư
  1
 115. Mông thượng lệnh chuẩn xuất lung hoạt động
  1
 116. Thu dạ (I)
  1
 117. Tình thiên
  6
 118. Khán “Thiên gia thi” hữu cảm
  2
 119. Tức cảnh
  1
 120. Kết luận
  2