Bơ phờ tiễn nhau trong quán rượu
Xao xác lá thu lạnh lẽo buồn
Phía đông cầu thuyền đậu
Sào cắm tắm trăng xuông
Thành cao che khuất bạn
Chăn còn đượm dư hương
Suốt đêm nghe gió hú
Thành xa vẳng tiếng chuông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)