Gió êm nắng lạt xuân còn sớm
Áo đơn chợt mặc tâm tình đượm
Ngủ dậy lạnh hơi hơi
Hoà tàn trên tóc mai
Cố hương hồn lẽo đẽo
Quên được trừ say rượu
Trầm thuỷ lúc nằm thiêu
Hương tiêu rượu chửa tiêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.