Mọi đau lòng cũng do đàn sáo
Nay thân tàn mếu máo nhìn trời
Bao nhiêu tiền bạc mua vui
Để đời nói đến là người ăn chơi

tửu tận tình do tại