Là khi xuân cũng sắp hè
Khiến cho xuân tứ đã nghe thu tàn
Thành đông xuân nhập xe chàng
Ngựa phi đãng tử lên đàng, tìm đâu

tửu tận tình do tại