Những bài thơ từ tập Đối thoại mới của Chế Lan Viên.