Ném mười triệu tấn bom
Rồi đi ngắm hoa đào
Cái mùa xuân của quỷ
Che được máu người sao!


(1972)

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch