Những ngày không em, anh xuống các sân bay
Tuyết trắng lặng im kêu dưới gót giày
Mái nhà tuyết không có em trong đó
Những hình thông đứng lặng im cây
Tuyết bên ngoài nghĩ suy trong im lặng
Nghĩ sâu thêm rơi mỗi lúc mỗi dày

Tuyết trắng tinh, trắng tinh, lòng anh trắng tinh
Chỉ mình anh nhìn cửa kính phòng anh,
Ngỡ thấy em hiện qua rừng tuyết ấy
Tự quê nhà, đạp tuyết, đến tìm anh.