Lên đến Hoa Yên vắng bóng người
Thông cao nghìn gốc tiếp mây trời.
Lòng ta không thể tham thiền được
Vừa thấy môi hoa đã nhớ đời.