Tặng con, Triều
Sáu tháng bặt thư con
Chiến trường ngày đánh lớn
Chẳng muốn hỏi gì hơn
Chỉ mừng tin thắng trận.