Lòng rất là vô lý
Mừng hoa sữa vào thu
Lại tiếc hè quá vội
Chưa kịp hái sen hồ.