Thu lạnh cung trăng giữa quế vây
Tự vin hoa nở mỗi năm đầy
Ở trần gian nhắc trên trời mãi
Không biết trên kia nhớ dưới này

tửu tận tình do tại