Rượu ngon lục nghị cất xong
Lò nung nho nhỏ gạch hồng hâm qua.
Đêm về trời muốn tuyết sa,
Nâng ly rượu cạn rồi khà sướng chăng?