Bẻ hoa làm thẻ rượu mời
Ngày xuân cùng uống cho vơi nỗi sầu
Chân trời bạn cũ nơi đâu
Tính ngày nay phải Lương Châu đến rồi