太尉祠

赤衣夢裏問分明,
帝賚南臺作主盟。
正直也宜天下主,
丁黎載筆事難評。

 

Thái uý từ

Xích y mộng lý vấn phân minh,
Đế lãi nam đài tác chủ minh.
Chính trực dã nghi thiên hạ chủ,
Đinh, Lê tải bút sự nan bình.

 

Dịch nghĩa

Gặp sứ giả áo đỏ trong mộng, hỏi cho rõ ràng,
Thượng đế ban cho đài tế phương nam một vị chủ thề.
Thẳng thắn công bằng, thật xứng đáng làm chủ thiên hạ,
Khiến việc chép sử của nhà Đinh, Lê khó mà thêm bớt được.


Nguyên chú: Đền ở bên tả thành phía đông nam, thuộc thôn Bắc Thượng, huyện Thọ Xương. Sử chép: Vua Lý Thần Tông vì nghi ngờ quan ngục Đô Hộ phủ, đã đốt hương khấn trời xin tìm được một vị minh chủ. Rồi nhà vua mộng thấy có một vị sứ giả mặc áo đỏ, phụng sắc trời ban cho Phạm Cự Lượng làm Đô Hộ đài minh chủ. Nhà vua hỏi vậy sao, sứ giả đáp: “Là Thái uý Lê Đại Hành”, thế là sắc phong cho Cự Lượng là Hồng Thánh vương, dựng miếu bên trái thành cửa nam, đề “Nam đài chủ minh” (chủ đài thề phương nam). Quan lại bách ty đều phải tôn thờ là Thần chúa ngục. Xét: Phạm Cự Lượng là người ở Sách Giang, là tướng quân triều vua Đinh Tiên Hoàng, sau này đã sách lập Phó Quốc vương Lê Hoàn. Ông làm quan đến chức Thái uý.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]