三頂山

三山前拱龍天殿,
一水中開虹月橋。
此日誰家青瑣潿,
思屣教矗放雙驕。

 

Tam Đỉnh sơn

Tam Sơn tiền củng Long Thiên điện,
Nhất thuỷ trung khai Hồng, Nguyệt kiều.
Thử nhật thuỳ gia thanh toả vị,
Tư si giao súc phóng song kiêu.

 

Dịch nghĩa

Có ba đỉnh núi đều chầu trước điện Long Thiên,
Qua một dòng sông có cầu Hồng, cầu Nguyệt bắc qua.
Mà nay nhà cửa bao quanh cung thất đều không còn nữa,
Nhớ khi xưa nơi gò cao là chỗ ban lệnh cho hai đội lính kiêu binh.


Nguyên chú: Núi ở bên phải cửa chính bắc trong thành, núi có 3 đỉnh cao lồi lên, vì thế đặt tên như vậy. Thời Lê xưa, điện Long Thiên ở bờ bắc sông Tô Lịch, nước sông chảy qua sân điện phía tây. Vào sân điện phải qua sông có hai cầu Hồng và Nguyệt; mà núi Tam Đỉnh lại ở chân cầu phía nam. Biết rằng dòng chảy của sông Tô Lịch xưa và nền cũ điện Long Thiên đều ở bên ngoài cửa chính bắc khá xa. Thời vua Lê Cảnh Hưng (1780), phủ chúa Trịnh có hai đội lính Kiêu binh và Tượng quân, trại lính chiếm đóng rất rộng và thường đóng chặt cổng. Thường khi có việc gấp cần mở cửa vào sân điện Thiên Long để nghe lệnh vua thì quân lính mới mở cửa. Khi nhà vua xa giá đến ngự ở núi Tam Đỉnh, ra sắc dụ cho quân Kiêu binh và Tượng quân thì chúng đều phải quỳ dưới chân hai cầu Hồng và Nguyệt để nghe lệnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]