22.50
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 16/09/2015 08:27 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Giản Thanh 阮簡清 (1482-?) thường được gọi là Trạng Me là trạng nguyên khoa thi Đoan Khánh năm thứ tư (1508), đời vua Lê Uy Mục. Ông là con của tiến sĩ Nguyễn Giản Liêm (1453-?), người làng Ông Mặc (tục gọi là làng Me) huyện Đông Ngàn (nay là Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh. Ông làm quan đến chức Hàn lâm viện Thị thư kiêm Đông các Đại học sĩ, sau đó lại ra làm quan với nhà Mạc và được cử đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc) để cầu phong cho Mạc Đăng Dung. Khi trở về, ông được thăng Thượng thư Bộ Lễ kiêm Hàn lâm viện Thị độc, Chưởng viện sự, tước Trung Phụ bá. Khi mất được tặng tước hầu.

Tương truyền lúc Nguyễn Giản Thanh còn đi học, thầy học là Đàm Thận Huy, thấy học trò sắp ra về thì trời đổ mưa to, học trò không về được, thầy bèn ra vế đối để thử tài học trò: "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách" 雨無鈐鎖能留客…