玉龍墀

千年神物玉龍墀,
頭角斬然故在玆。
傳是統元龍火爍,
天公者理抑何微。

 

Ngọc Long trì

Thiên niên thần vật Ngọc Long trì,
Đầu giốc trảm nhiên cố tại ty.
Truyền thị Thống Nguyên long hoả thước,
Thiên công giả lý ức hà vi?

 

Dịch nghĩa

Ngàn năm rồng ngọc bên thềm vẫn là vật linh thiêng,
Sừng trên đầu bị chém vỡ khi xưa vẫn còn đó.
Tương truyền năm Thống Nguyên, rồng bốc lửa,
Ông trời làm ra hay sao mà vi diệu thế vậy?


Nguyên chú: Thềm rồng ngọc ở sân điện Nùng Sơn. Thềm rồng bằng đá có chín bậc. Đi lên trên hai bên tả hữu là hai con rồng ngọc dài hơn 2 trượng, được tạc từ thời Lý. Tương truyền, năm Thống Nguyên (1522), trong buổi lễ trao lại ngôi báu cho nhà Mạc, vua Lê dẫn qua các bậc lên điện thì rồng ngọc bốc cháy, lan cả vào long cổn (áo rồng) của họ Mạc. Đăng Dung tức quá liền ra lệnh chặt bỏ. Đến nay chỗ rồng bị chặt vỡ vẫn còn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]