Giữa thôn Nhất Trụ dựng chùa này,
Ấy chùa Diên Hựu Lý triều xây.
Giấc mộng sinh trai đà ứng nghiệm,
Quan Âm Bồ Tát quả linh thay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại