Mây un rừng quế mấy ngày thâu,
Hóng mát, nơi nào chẳng cởi bâu.
Ve gió reo vang ngao ngán khách,
Cúc vàng chưa nở ước mơ thu.
Kiền khôn mù tít say vương sứ,
Sơn thuỷ ngâm nga hỏi bạn bầu.
Bỗng trận mưa đêm đâu đổ xuống,
Đánh tan muôn dặm mối hương sầu.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.