Đầu năm lất phất mưa,
Đưa tiết lập xuân tới.
Quạt nhẹ thoảng ưu phiền,
Vải thưa e giống lối.
Vừa thêm sắc, khói tuôn,
Như sợi tơ, gió thổi.
Chợt hay chiều kẽm Vu,
Buồn Tống Ngọc lại nổi.

tửu tận tình do tại