Cảnh vật gần cuối năm,
Chân trời người còn ở.
Rít rít, gió bấc vang,
Mù mù, mưa lạnh đổ.
Lắm bệnh lâu thêm ăn.
Sắc tàn mới có áo.
Lúc nguy hiểu điêu tàn,
Bạn cũ thư chẳng có.

tửu tận tình do tại