Ngày nào trời tạnh, mây rời khe,
Đá xanh cát trắng chẳng dính dơ.
Chỉ nhằm chặt trúc mở đường nhỏ,
Chống gậy, qua hoa nghe ngựa phi.

tửu tận tình do tại