Trúc xanh nửa còn bẹ,
Ngang tường mới trổ cây.
Sắc chiều ùa kệ sách,
Bóng lạnh phủ chén cay.
Gió thổi nhè nhẹ ngát
Mưa rớt phất phơ bay.
Đã cấm không cho chặt,
Sẽ thấy vươn vút mây.

tửu tận tình do tại