Bạn cũ không gặp, mười năm dư,
Chưa kể bạn cũ chẳng có thư.
Mong coi nhan sắc nơi biên tái,
Há chọn bên sông chốn định cư.
Ngoài sông Tam Giáp ta cùng gặp,
Suốt buổi uống rượu với làm thơ.
Mỗi bài Tạ Diễu ngâm ư ử,
Tuổi lão Phùng Đường thở khò khừ.
Đêm thu thuyền đậu qua cỏ mướt,
Phong biếc đầu kê bệ ngọc chừa.
Trước mắt chọn gì để đem gửi,
Tặng bạn, Vân An cặp lý ngư.

tửu tận tình do tại