Giang Thành dựng lầu Nghiệp
Núi tận nối biển xanh
Làm phó giữ Tư huyện
Đông nam chèo thuyền đơn
Trường An nhà bạn cũ
Nuôi ngựa trải mấy thu
Trời chiều nhiều gió tuyết
Trở về rượu uống bù
Ngàn dặm chim hồng bay
Đỉnh chung nhớ làm gì
Mổ trâu mà vui đi
Vì anh hát một khúc
Rộn rã đàn không hầu
Nói thẳng như móc câu
Hai cây quý nhà Sầm
Danh giá mà vì bạn
Cửa Thanh ai để sầu
Núi Ngô buồn lặng lẽ
Ngày xuống đường Thạch Môn
Châu Kim Lăng trăng nở
Vương hầu không kiêu chăng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.