Công việc muôn năm, nghĩa đủ đầy
Nguy nga ngoài cửa ngũ môn đây
Chống trời trăm trượng uy nghi dựng
Đón nắng một vùng chót vót xây
Sáng đến cổng chầu đang gió thổi
Chiều về nơi cuốn hết sương bay
Ngàn thu chiêm ngưỡng bao ca tụng
Phấp phới cờ treo suốt tháng ngày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)