Long mạch lời truyền thế địa linh,
Vết chân Bạch Mã vẫn lưu hình.
Cao vương chuyện cũ thành tro bụi,
Vật đổi sao dời vẫn hiển vinh.

tửu tận tình do tại