Hết suối là sông
Hết sông là biển
Hết biền là gì?

Người bảo: Nắng đổ
Người bảo: Mưa sa.

Người bảo: Chia ly
Người bảo: Gặp gỡ.

Anh đi em đi
Ta đi mình đi
Hết biển là gì?

Bao giờ hết biển?


2014