Mấy mươi năm góc biển ven trời, vằng vặc tấm cô trung, trên vì nước, dưới vì dân, tinh thần vẫn lai láng sông núi Việt;

Đã nhiều thuở khua chiêng gióng trống, thiết tha hồn cố quốc, trước hiệp lòng, sau hiệp ước, sự nghiệp đành phó thác cháu con Rồng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]