Mấy mươi năm góc biển ven trời, vằng vặc tấm cô trung, trên vì nước, dưới vì dân, tinh thần vẫn lai láng sông núi Việt;

Đã nhiều thuở khua chiêng gióng trống, thiết tha hồn cố quốc, trước hiệp lòng, sau hiệp ước, sự nghiệp đành phó thác cháu con Rồng.


Nguồn:
1. Trần Thị Như Mân, “Với nữ sử Đạm Phương”, Tạp chí Sông Hương, số 12, tháng 4-1985
2. Phan Chu Trinh toàn tập (tập I), NXB Đà Nẵng, 2005