Phất phới mành tương gió quạt lầu
Thềm hoa xem đã bóng trăng thâu.
Bâng khuâng chạnh nhớ niềm lân loát,
Vắng mặt Lư sơn, những bấy lâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]