Phất phới mành tương gió quạt lầu
Thềm hoa xem đã bóng trăng thâu.
Bâng khuâng chạnh nhớ niềm lân loát,
Vắng mặt Lư sơn, những bấy lâu.


Nguồn: Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945) (tập V, quyển 1), NXB Văn học, Hà Nội, 1987