Giậu trúc lơ thơ réo hạt mưa,
Tiếng chim dìu dặt gió hương đưa.
Hồ sen nắng hạ đà phai thắm,
Ngành cúc rừng thu tuyết điểm chưa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]