Giậu trúc lơ thơ réo hạt mưa,
Tiếng chim dìu dặt gió hương đưa.
Hồ sen nắng hạ đà phai thắm,
Ngành cúc rừng thu tuyết điểm chưa?


Nguồn: Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945) (tập V, quyển 1), NXB Văn học, Hà Nội, 1987