Mảnh trăng đêm dọi bóng quanh thềm,
Bóng dọi quanh thềm giấc khó êm.
Giấc khó êm vì thương nhớ bạn,
Vì thương nhớ bạn, mảnh trăng đêm.


Nguồn: Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945) (tập V, quyển 1), NXB Văn học, Hà Nội, 1987