Đào hoa sĩ nữ 桃花仕女 chưa rõ thân thế, chỉ biết sống vào đời Minh, có một số bài thơ khuyết đề còn được lưu truyền.