Hồng lại hồng hoa đào núi nở,
Buồn vì mưa vì gió ngày ngày.
Khó gặp nhau hoa tàn hoa thắm,
Chỉ là không, phiền não ngất ngây.

tửu tận tình do tại