Lá sen tròn đẹp Tây Hồ,
Gió sương nghiêng ngã mời chào rung rinh.
Tay ngắt không hết màu xanh,
Móc ngọc tan giống tình anh dễ tàn.

tửu tận tình do tại