Nhà thiếp ở Đông Ngô Bạch Thạch,
Trước cửa thường giặt lụa trên sông.
Chèo lan buộc lúc triều lên,
Uyên ương thiếp ngắm bay bên nhau hoài.

tửu tận tình do tại