Tầm Dương lên không thông con nước,
Tính ngày giờ chậm trễ xa xôi.
Sương dày trăng sáng gợi đau,
Thổi tiêu người ngọc nơi đâu đêm buồn.

tửu tận tình do tại