Trước bến Nữ Nhi nước hồ trôi,
Cửa bến Nữ Nhi thông Hồ Châu.
Trong hồ ngày ngày nhiều sóng gió,
Bên hồ người người càng trắng đầu.
Trước núi Đại Cô vũng Nữ Nhi,
Dưới núi Đại Cô sóng núi di.
Trước núi ngày ngày mưa cùng gió,
Dưới núi ghe thuyền tự đến đi.

tửu tận tình do tại