Nhà thiếp đông Hoành Đường
Mới cùng chàng gặp gỡ
Ngoài cửa trồng ngô đồng
Chàng đến tìm đừng hỏi

tửu tận tình do tại