Đất khách xa trải mười năm phiêu bạt
Tiền Đường không trở lại ngắm phồn hoa
Mồ Lâm Bô, sáu cầu dương liễu rủ
Gốc đường lê nhà Tô Tiểu đấy mà
Mặt hồ trong lá sen xanh đường núi
Thuyền lầu cao trống hoạ bóng trăng qua
Như hôm nay thời buổi vàng trộn đất
Ngồi thành hoang nghe khèn rúc chiều tà

tửu tận tình do tại