Tây Hoành Đường nhà thiếp
Hoa xuân nặng trĩu cành
Sóng lục trong như kính
Chỉ đậu uyên ương xanh

tửu tận tình do tại