Thượng khanh phong chức buổi vào chầu,
Sang sứ An Nam nắm tiết mao.
Xanh ngắt nội rồng sao sứ rạng,
Tít mù đường nhạn vó câu mau.
Mây hồ khói đảo đều tan sạch,
Chuột trộm beo tham thảy cúi đầu.
Hộ tống, Nam vương đi trước ngựa,
Cha con buộc chặt mối tình sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.