Khoan nhân đức độ sánh Đường Nghiêu,
Ân huệ vừa ban chiếu Thánh triều.
Kén chọn anh tài sung sứ bộ,
Không hề phân biệt chỗ hoang yêu.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.