Khoan nhân đức độ sánh Đường Nghiêu,
Ân huệ vừa ban chiếu Thánh triều.
Kén chọn anh tài sung sứ bộ,
Không hề phân biệt chỗ hoang yêu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.