Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tưởng Tiệp (4 bài)
- Trần Thảo Am (2 bài)
- Đại Biểu Nguyên (1 bài)
- Cừu Viễn (8 bài)
- Trương Viêm (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/10/2018 23:10 bởi Vanachi
Vương Cấu 王構 (1245-1310) tự Khẳng Đường 肯堂, hiệu An Dã 安野, người Đông Bình (nay thuộc Sơn Đông, Trung Quốc), nhờ tài từ phú được tuyển làm quan. Năm Chí Nguyên thứ 11 (1274), làm Hàn lâm Quốc sử viện biên tu, thảo Phạt Tống chiếu thư. Tống diệt, ông thụ mệnh tới Lâm An.