Tuổi ba mươi lại đã dư một vài
(Tản Đà)

Nằm say, nhựa toả cánh xiêu xiêu;
Giường thấp, nghe trời xuống tịch liêu.
Sự nghiệp, nào đâu? Trưa, nắng xế.
Hoa phai thề ước, lá tàn yêu.
Ngoài ba mươi tuổi, duyên còn, hết?
Một ván cờ thua, ngả bóng chiều.
Ai khóc đời ai trên bấc lụi?
Đây mùa thu sớm lửa dần thiêu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]