Nằm say, nhựa toả cánh siêu siêu.
Giường thấp, nghe trời xuống tịch liêu.
Sự nghiệp, nào đâu? Trưa, nắng xế.
Hoa phai thề ước, lá tàn yêu.
Ngoài ba mươi tuổi, duyên còn, hết?
Một ván cờ thua, ngả bóng chiều.
Ai khóc đời ai trên bấc lụi?
Đây mùa thu sớm lửa dần thiêu.


Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Mây, NXB Đời nay, Hà Nội, 1943