Muốn cho mau lớn mà chơi,
Mới lớn lên rồi già lại theo sau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)