Con nghé của ta
Nghé bông nghé hoa
Lông dài láng mượt
Ra đồng chạy trước
Ngoái cổ đứng trông
Nghe gọi nhảy lồng
Chạy về với mẹ
“Ngá ọ, ngá ẹ!”
Gọi mẹ đêm qua

Biết con nghé ta
Nhớ hơi mẹ nằm
Nhớ lưỡi mẹ liếm
Ra vào tìm kiếm
Gọi mẹ đêm qua

Ôi, con nghé ta
Sao mày chẳng biết
Mẹ phải khó nhọc
Cày đất suốt đêm
Là để làm thêm
Nhiều ngô, nhiều thóc
“Ăn no, thắng giặc”
Giữ vững đất trời
Mày có rong chơi
Mỹ không bắn giết
Tao bảo mày biết
Mày có rõ không?
Hỡi con nghé bông
Ngốc ơi là ngốc!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]