Ai dậy sớm
Bước ra nhà
Cau xoè hoa
Đang chờ đón!

Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón!

Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón!


Nguồn:
1. Võ Quảng, Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970
2. Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998
3. Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985